KPIer och metrics för HR

Vill du jobba mätbart men vet inte riktigt var du ska börja? Det behöver inte vara svårt att börja arbeta strategiskt med KPIer. Börja med några väl utvalda nyckeltal och utgå därifrån. 


KPIer (Key Performance Indicators) är viktiga variabler som används i syfte att analysera en organisations prestation. Genom att använda tydligt formulerade KPIer kan du avgöra om du är på rätt väg att nå de mål som din avdelning eller ditt företag har satt upp. 


I och med teknologins utveckling och de alltmer avancerade systemstöden har HRs roll gått från att vara främst administrativ till att vara mer strategisk. Dagens moderna HR-system bör ha stöd för att visa viktiga nyckeltal och för att kunna ta fram relevant data som hjälper HR i sitt strategiska arbete. 


Att arbeta strategiskt med HR innebär att arbeta med HR på ett sätt som stöder organisationens mål. För att kunna jobba mot specifikt uppsatta mål behöver man jobba evidensbaserat och mätbart, vilket man med fördel kan göra med hjälp av metrics och KPIer. 


Att jobba mätbart

KPIer hjälper företag att utnyttja befintlig data, att få värdefulla insikter och skapa en plan för framtiden. Det är ett kvantitativt mått som används för att mäta framgång för en viss aktivitet eller process. KPIer visualiserar uppnådda resultat på ett konkret sätt och underlättar därmed vid beslutsfattande och problemlösning. Endast mätvärden som har en direkt koppling till organisationens strategi kan kallas KPI. Kan värdet inte kopplas till någon strategi använder man oftast termen metrics. Vidare bör KPIer vara konkreta, mätbara, realistiska och relevanta. 


Om du vill börja jobba mätbart med KPIer och metrics är det bra att utgå från de mål som finns på HR-avdelningen eller i företaget. Ofta ingår mål som att behålla sina talanger och att sträva efter en jämn könsfördelning. Här följer några av de vanligaste KPIerna som företag mäter. Samtliga av dessa nyckeltal kan du ta fram genom Alexis analytics-funktion. 


KPI:er


Medarbetaromsättning

Omsättning mäter hur många som lämnar företaget - frivilligt eller ofrivilligt. I en del fall slutar personer som inte är en match med företaget, och då är det bra för båda parter. Men en hög medarbetaromsättning är sällan positivt. Det tillkommer extra kostnader varje gång företaget behöver investera i en ny ersättningsrekrytering. Värdefull kompetens försvinner ur företaget, och det är tidsödande att onboarda nya personer. Om du noterar att omsättningen tenderar att vara väl hög, säkerställ att medarbetarna har tydliga möjligheter till utveckling genom t.ex. utbildning eller byte av roll inom företaget. 


Anställningstid på företaget

Detta KPI är en bra indikator på hur bra ditt företag är på att behålla talanger. Värdet mäter hur många veckor, månader och år anställda tenderar att stanna på företaget. Mätningen blir extra kraftfull om man mäter den tillsammans med medarbetaromsättning; är anställningstiden låg och omsättningen hög är det ett tecken på att åtgärder behöver sättas in för att säkerställa att medarbetarna trivs och har förutsättningar för att lyckas i sina roller. Generellt så är det positivt ju längre medarbetarna tenderar att stanna i företaget, det är en indikation på att man trivs och det spar kostnader för bland annat rekrytering. 


Könsfördelning

Det bör finnas med i varje modernt företags strategi att ha en jämn könsfördelning på företaget. I dagens upplysta samhälle är det viktigt att vara medveten om, och att uppmuntra mångfald på arbetsplatsen - vare sig det gäller kön, nationalitet eller annan bakgrund, som exempelvis utbildning. Det finns en mängd olika studier som pekar på att en diversifierad arbetsplats - speciellt när det kommer till ledande positioner - är mer framgångsrik i det långa loppet. I Sverige är en jämn könsfördelning i t.ex. ledningsgrupper en del av det hållbarhetsarbete som större organisationer nu behöver redovisa. 


Frånvaro

Det finns olika variabler man kan mäta när det kommer till frånvaro; till exempel anledningar till frånvaro, frånvaro per avdelning och genomsnittligt antal sjukdagar per år. Att mäta frånvaro i olika former kan hjälpa till att förutse eventuell kommande sådan, vilket underlättar i planering alternativt hjälper till att fånga upp oroande trender på en avdelning. Frånvaro har i regel en stor inverkan på ditt företags resultat, och man kan behöva justera sin affärsstrategi för att förhindra oönskade frånvarotyper.

Om AlexisHR

Spara tid, utveckla din personal. Integrera med dina övriga HR-verktyg. Läs mer om våra integrationer eller boka en gratis demo.

Used by companies and employees in more than 65 countries