50 ord inom HR som du måste ha koll på

Astrid Svedérus
HR Expert
Digitalisering

50 ord inom HR som du måste ha koll på

Vad betyder LXP? Hur säger man bias på svenska? Vad är agil HR? HR-fältet innehåller många ord och förkortningar att hålla koll på. Här får du därför en ordlista på 50 ord och uttryck som du behöver ha koll på om du arbetar inom HR 2021.

Agile HR - Agil HR

Att vara agil eller att arbeta agilt handlar om att ha processer, verktyg och metoder för att snabbt och flexibelt kunna agera på förändringar internt eller i omvärlden. Agil HR innebär således att arbeta med HR utifrån ett agilt arbetssätt.


AI - Artificial intelligence - Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är förmågor hos maskiner och datorprogram som liknar mänsklig intelligens. Ofta syftar man på kognitiva förmågor som att lära sig saker, förstå språk eller lösa problem.


ATS - Applicant Tracking System - Rekryteringssystem

Ett ATS är kort och gott ett system för att hantera ansökningar till ett jobb, också känt som ett rekryteringssystem. Vissa rekryteringssystem är inbyggda eller integrerade i större HR-system medan andra huvudsakligen används fristående. 


Background check - Bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll kan vara en del av en rekryteringsprocess med syftet att kontrollera att uppgifter som kandidaten har lämnat är sanningsenliga. Bakgrundskontrollen kan innebära en kontroll av exempelvis namn och födelsenummer, tidigare anställningar och affärsförbindelser. 


BARS - Behaviorally Anchored Rating Scale - Bedömningsskala med beteendeankare

BARS är en bedömningsskala för beteende där olika nivåer på skalan har tydliga exempel på beteenden som motsvarar den bedömningen. Bedömningsskalor med beteendeankare kan användas för att bedöma svar i en anställningsintervju, eller för att bedöma prestationer hos medarbetare.


Behavioral-based interview - Kompetensbaserad intervjuteknik 

Kompetensbaserad intervjuteknik är en teknik för att bedöma kompetenser, vanligtvis i en jobbintervju. Den här intervjutekniken fokuserar på kandidatens tidigare beteende och går ut på att be kandidaten om exempel på tidigare situationer och hur hen har hanterat dessa.


Benchmarking

Värdering av någon aspekt av organisationen (t.ex. löner och förmåner) i förhållande till andra av samma slag (t.ex. andra företag inom samma bransch och av samma storlek) med hjälp av mätningar och jämförelser.


Bias - Partiskhet

Bias beskriver någon form av partiskhet i en persons subjektiva upplevelse av verkligheten. Bias kan vara djupt psykologiskt förankrade eller uppstå till följd av personliga erfarenheter och tillgång till information. 


Big data - Stora datamängder

Big data är som det låter, väldigt stora mängder data. Mängderna är så stora att det är svårt att bearbeta datan med traditionella metoder för lagring av data. Därför kräver big data nya tekniker för att hantera och analysera datan. Inom HR kan big data användas för att analysera och dra slutsatser om mänskliga beteenden i en organisation. 


Candidate experience - Kandidatupplevelse

Kandidatupplevelse är kort och gott upplevelsen som kandidater får när de går igenom en rekryteringsprocess. Det kan handla om allt från hur de uppfattar annonsen och informationen som finns på organisationens hemsida, till hur de upplever kommunikationen, bemötandet och återkopplingen under processens gång.

 

Chatbot 

En chatbot är en chattrobot, ett datorprogram som är utvecklat för att kunna tolka språk och kommunicera via chatt. Inom HR används chatbotar bland annat för att automatiskt interagera med kandidater som besöker en karriärsida och för att svara på chefer och medarbetares frågor inom personalområdet.


Conversion rate - Konverteringsgrad

Konverteringsgrad beskriver vanligtvis ett mått på hur stor andel av besökare till en webbplats som gör ett önskvärt beteende, exempelvis köper en produkt eller söker ett jobb.


CRM - Candidate Relationship Management/Customer Relationship Management

Många känner till CRM som kort för Customer Relationship Management, ett system för att hantera relationer och interaktioner med kunder. Inom rekrytering kan det även vara kort för Candidate Relationship Management, metoder och system för att hantera relationen till och kommunicera med stora mängder potentiella kandidater. 


Distributed work - Distribuerat arbetssätt

Att arbeta distribuerat handlar om att arbeta flexibelt, utan fasta kontor eller arbetsplatser. Ett distribuerat arbetssätt är anpassat efter att kunna arbeta var som helst (ofta även när som helst) och underlättas av digitala verktyg för möten, planering och samarbete. Distribuerade team är team där medlemmarna arbetar och samarbetar utspritt. 


Employee experience - Medarbetarupplevelse

På samma sätt som kandidatupplevelsen beskriver kandidaters upplevelse genom rekryteringsprocessen beskriver medarbetarupplevelsen medarbetarnas upplevelse genom anställningsförhållandet. Upplevelsen kan påverkas av saker som information, kommunikation, rättvisa, verktyg, lönebildning och förmåner.


EVP - Employer Value Proposition - Arbetsgivarerbjudande 

Ett EVP beskriver det unika värde som en arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare. Innehållet i organisationens EVP kan användas strategiskt i arbetet med arbetsgivarvarumärket och i rekryteringsprocessen.


Exit interview - Avgångsintervju

En avgångsintervju är ett samtal med en medarbetare som hålls inför att denne ska lämna organisationen. Intervjun hålls vanligtvis av den närmaste chefen eller av HR, och syftet är att samla in feedback om hur medarbetaren har upplevt organisationen, arbetet, ledarskapet och arbetsmiljön. 


FTE/HTE - Full Time Equivalent - Heltidsekvivalenter

FTE eller HTE är ett värde på hur många årsarbetare (motsvarande heltidsanställningar) en organisation har. Om FTE skiljer sig mycket från antalet anställda kan det innebära att organisationen har en stor andel deltids- eller timanställda. 


Gamification - Spelifiering

Spelifiering, eller det mer kända engelska uttrycket gamification, innebär att spelelement inkorporeras i verksamheter och system som egentligen inte är spel. Syftet med att använda speldesign i exempelvis HR-processer handlar ofta om att göra aktiviteten eller processen roligare och mer motiverande. 


GDPR - General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen

GDPR är en europeisk förordning (en form av lagstiftning) som reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter om enskilda människor. Eftersom HR hanterar personuppgifter i samband med rekrytering och anställning påverkar GDPR HR-arbetet.


Gig economy - Gigekonomi 

Begreppet gigekonomi beskriver en trend på arbetsmarknaden som handlar om att fasta anställningar ersätts med kortare uppdrag, så kallade gig. En person som arbetar på det här sättet kallas för giggare. 


Glass ceiling - Glastak

Glastak är ett uttryck som används för att beskriva hinder, ofta osynliga sådana, som hindrar kvinnor och minoriteter från att uppnå vissa karriärmässiga nivåer oavsett hur kvalificerade de är.


HR analytics - HR-analys

HR-analys är analys av data inom personalområdet. Datan kan komma från olika källor och beröra olika områden inom HR. Några exempel på data som ofta finns mer eller mindre lättillgängligt är information om anställningar, löner, förmåner, rekrytering och utbildningar.


HRBP - Human Resources Business Partner

En HR Business Partner brukar arbeta brett med HR-frågor och fungera som ett strategiskt HR-stöd till chefer i en organisation. Som namnet antyder finns ofta ett fokus på en viss affär och att stötta denna genom HR-arbetet.


HRIS - Human Resources Information System - HR-system

Ett HR-system är ett system för att underlätta, förbättra och effektivisera HR-arbetet på olika sätt. I ett HR-system kan du ofta hantera information om anställda, skapa anställningsavtal, hantera löner m.m.


HR-lag

HR-lagar är lagstiftning som styr arbetslivet och arbetet inom personalområdet. Några av lagarna som styr HR-arbetet i Sverige är Lag om anställningsskydd (LAS), Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen, Förtroendemannalagen, Föräldraledighetslagen, Medbestämmandelagen (MBL) och Lag om offentliga anställning (LOA).


KPI - Key Performance Indicator - Nyckeltal

KPI:er, nyckeltal, är mått på viktiga delar av verksamheten som kan användas för att förstå var organisationen befinner sig i relation till sina mål eller till konkurrenter. Nyckeltal kan vara av ekonomisk karaktär men kan också handla om kundnöjdhet eller medarbetarnas hälsa.


LMS - Learning Management System - Lärplattform

Ett LMS är ett system för att hantera och administrera kurser och kursdeltagare. Inom en organisation kan ett LMS användas för att följa upp medarbetarnas utveckling i form av genomgångna kurser och utbildningar.


LXP - Learning Experience Platform - Lärupplevelseplattform

LXP är, liksom LMS, en plattform för lärande. Skillnaden är att på en LXP ligger fokus på användaren och lärupplevelsen, medan ett LMS traditionellt har fokus på den administrativa hanteringen av kurser och utbildningar. 


Lönekartläggning

Enligt lag ska arbetsgivare kartlägga, analysera och bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män (som utför likvärdigt arbete) som har ett samband med kön. Detta kallas för lönekartläggning.


Lönerevision

Lönerevision innebär en förändring av nivån på anställdas löner. Ofta sker en lönerevision årligen, men det finns undantag. Hur lönerevisionen ska se ut regleras i kollektivavtal, vilket innebär att arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan bestämma mer själva över eventuella lönejusteringar.


Machine learning - Maskininlärning

Maskininlärning handlar om att en dator eller ett system lär sig och blir bättre på att lösa ett problem genom att träna på uppgiften. Maskininlärning brukar beskrivas som en form av artificiell intelligens.


Master data - Masterdata

Masterdata är grundläggande data om olika enheter som är värdefulla för en organisation (t.ex. anställda, konsulter, kunder, leverantörer). Ofta används masterdatan av flera system, funktioner och processer i organisationen. 


MOOCs - Massive Open Online Courses

MOOC beskriver en öppen plattform för onlinekurser som riktar sig mot en bred publik. Exempel på sådana plattformar är Udemy och Coursera.


NLP - Natural Language Processing - Språkteknologi

Natural language processing, eller språkteknologi, är ett forskningsområde inom artificiell intelligens som bland annat handlar om utveckling av programvara för att analysera, förstå och skapa mänskligt språk. 


Offboarding

Offboarding är det som sker när en individ ska lämna sitt uppdrag i organisationen. Offboardingen syftar till att avsluta uppdraget på ett bra sätt och kan innefatta en avgångsintervju, inlämning av saker som tillhör organisationen och aktiviteter för kompetensöverföring.


Onboarding

Begreppet onboarding beskriver processen för att få nya medarbetare ”ombord”, vilket ofta inkluderar en introduktion till arbetet, hantering av praktiska detaljer samt någon form av socialisering in i arbetsgruppen och organisationen.


Performance appraisal/Performance review - Utvecklingssamtal/Medarbetarsamtal

Performance appraisal, på svenska utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal, beskriver en process och ett tillfälle där medarbetarnas mål, prestationer och utveckling diskuteras, oftast årligen och tillsammans med deras närmaste chef.


Permittering

Permittering innebär att en arbetstagare blir av med arbetsuppgifter till följd av arbetsbrist, men fortfarande har kvar sin anställning hos arbetsgivaren. Huruvida den permitterade har rätt till lön under permitteringen beror på omständigheterna runt permitteringen, eventuellt kollektivavtal och annan tillämplig lagstiftning. 


Preboarding - Pre-onboarding

Preboarding är det som händer mellan överenskommelsen om ett uppdrag (signering) och första dagen på uppdraget (då onboardingen startar). Preboarding kan handla om att lära känna organisationen, ta del av utbildningar eller delta i sociala aktiviteter.


Predictive analytics - Prediktiv analys

Prediktiv analys är en form av dataanalys som syftar till att förutsäga framtida utfall. Det skulle exempelvis kunna handla om att analysera data från organisationen för att förutsäga vilka medarbetare som riskerar att sluta.


Rightsourcing 

Rightsourcing är ett alternativ till outsourcing och insourcing som handlar om att välja rätt sätt att hantera en viss process, om det så är rekrytering, löner eller hantering av förmåner.


ROI - Return On Investment - Avkastning på investering

Return on investment (ROI) beskriver den procentuella vinsten av en investering jämfört med kostnaden för samma investering. ROI beräknas genom att dela vinsten med kostnaden, och kan inom HR användas för att beräkna nyttan med investeringar i exempelvis utbildning eller arbetsmiljö. 


Social recruitment - Social rekrytering

Social rekrytering handlar om att identifiera och attrahera potentiella kandidater genom att använda sociala medier. För att underlätta social rekrytering finns program som kan användas för att identifiera relevanta personer och för att distribuera information och jobbannonser från organisationen. 


Succession planning - Successionsplanering 

Successionsplanering handlar om strategier och processer för att identifiera och utveckla framtida nyckelpersoner i organisationen, så att de är redo att kliva in när behovet uppstår. 


Super job - Superjobb

I takt med att enklare arbetsuppgifter digitaliseras och automatiseras sker en förändring av de jobb för människor som finns kvar. Ett superjobb är ett framtidsjobb där fokus ligger på de mänskliga aspekterna av arbetet som inte kan digitaliseras eller automatiseras bort. Superjobb innehåller relationsskapande, samarbete, kommunikation och komplex problemlösning. Samtidigt finns en nära koppling till teknik och data, vilket ställer krav på teknisk och analytisk kompetens.  


TA - Talent Acquisition - Talanganskaffning

Direkt översatt till svenska betyder Talent Acquisition anskaffning av talanger. Det handlar om processer och metoder för att hitta, attrahera, rekrytera och introducera talanger till en organisation. Med andra ord inrymmer begreppet hela området rekrytering, men kan anses vara bredare än så eftersom det även kan innefatta employer branding, sourcing och onboarding. 


VUCA world - VUCA-värld

VUCA är en akronym av orden volatility, uncertainty, complexity och ambiguity som används för att beskriva en omvärld som är volatil, osäker, komplex och tvetydig. Det är en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld som ställer nya krav på organisationer och individers förmåga att anpassa sig efter ändrade förutsättningar. 


Whistleblowing - Visselblåsning

Visselblåsning innebär att en anställd informerar ledningen om oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Personer som berättar om sådana missförhållanden kallas för visselblåsare och har enligt lag ett särskilt skydd mot repressalier (alla former av bestraffning) från arbetsgivaren. 


360°/720° feedback

360-graders feedback är en metod för att samla in feedback till en medarbetare genom att be flera personer med olika relation till medarbetaren fylla i en enkät. Tanken är att feedback från såväl närmaste chefen som kollegor, kunder och underställda ska ge en mer heltäckande bild än om återkopplingen endast kommer från en källa. 720-graders feedback är två rundor av en 360-graders feedback, där man efter det första tillfället sätter mål som följs upp vid det andra tillfället.


Här är fem bubblare som nästan tog sig hela vägen in på listan.

Balanserat styrkort 

BYOD

Emotionell intelligens

ERP

Matrisorganisation

Nu har du förhoppningsvis blivit lite klokare.

PS: Saknar du något i ordlistan som du gärna vill ha med? Hör gärna av dig till Alexis på LinkedIn!

_______________________________________________________________________________________________

AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och. Boka gratis genomgång via den här länken.

Categories

50 ord inom HR som du måste ha koll på

Astrid Svedérus
HR Expert
Digitalisering

50 ord inom HR som du måste ha koll på

Vad betyder LXP? Hur säger man bias på svenska? Vad är agil HR? HR-fältet innehåller många ord och förkortningar att hålla koll på. Här får du därför en ordlista på 50 ord och uttryck som du behöver ha koll på om du arbetar inom HR 2021.

Agile HR - Agil HR

Att vara agil eller att arbeta agilt handlar om att ha processer, verktyg och metoder för att snabbt och flexibelt kunna agera på förändringar internt eller i omvärlden. Agil HR innebär således att arbeta med HR utifrån ett agilt arbetssätt.


AI - Artificial intelligence - Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är förmågor hos maskiner och datorprogram som liknar mänsklig intelligens. Ofta syftar man på kognitiva förmågor som att lära sig saker, förstå språk eller lösa problem.


ATS - Applicant Tracking System - Rekryteringssystem

Ett ATS är kort och gott ett system för att hantera ansökningar till ett jobb, också känt som ett rekryteringssystem. Vissa rekryteringssystem är inbyggda eller integrerade i större HR-system medan andra huvudsakligen används fristående. 


Background check - Bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll kan vara en del av en rekryteringsprocess med syftet att kontrollera att uppgifter som kandidaten har lämnat är sanningsenliga. Bakgrundskontrollen kan innebära en kontroll av exempelvis namn och födelsenummer, tidigare anställningar och affärsförbindelser. 


BARS - Behaviorally Anchored Rating Scale - Bedömningsskala med beteendeankare

BARS är en bedömningsskala för beteende där olika nivåer på skalan har tydliga exempel på beteenden som motsvarar den bedömningen. Bedömningsskalor med beteendeankare kan användas för att bedöma svar i en anställningsintervju, eller för att bedöma prestationer hos medarbetare.


Behavioral-based interview - Kompetensbaserad intervjuteknik 

Kompetensbaserad intervjuteknik är en teknik för att bedöma kompetenser, vanligtvis i en jobbintervju. Den här intervjutekniken fokuserar på kandidatens tidigare beteende och går ut på att be kandidaten om exempel på tidigare situationer och hur hen har hanterat dessa.


Benchmarking

Värdering av någon aspekt av organisationen (t.ex. löner och förmåner) i förhållande till andra av samma slag (t.ex. andra företag inom samma bransch och av samma storlek) med hjälp av mätningar och jämförelser.


Bias - Partiskhet

Bias beskriver någon form av partiskhet i en persons subjektiva upplevelse av verkligheten. Bias kan vara djupt psykologiskt förankrade eller uppstå till följd av personliga erfarenheter och tillgång till information. 


Big data - Stora datamängder

Big data är som det låter, väldigt stora mängder data. Mängderna är så stora att det är svårt att bearbeta datan med traditionella metoder för lagring av data. Därför kräver big data nya tekniker för att hantera och analysera datan. Inom HR kan big data användas för att analysera och dra slutsatser om mänskliga beteenden i en organisation. 


Candidate experience - Kandidatupplevelse

Kandidatupplevelse är kort och gott upplevelsen som kandidater får när de går igenom en rekryteringsprocess. Det kan handla om allt från hur de uppfattar annonsen och informationen som finns på organisationens hemsida, till hur de upplever kommunikationen, bemötandet och återkopplingen under processens gång.

 

Chatbot 

En chatbot är en chattrobot, ett datorprogram som är utvecklat för att kunna tolka språk och kommunicera via chatt. Inom HR används chatbotar bland annat för att automatiskt interagera med kandidater som besöker en karriärsida och för att svara på chefer och medarbetares frågor inom personalområdet.


Conversion rate - Konverteringsgrad

Konverteringsgrad beskriver vanligtvis ett mått på hur stor andel av besökare till en webbplats som gör ett önskvärt beteende, exempelvis köper en produkt eller söker ett jobb.


CRM - Candidate Relationship Management/Customer Relationship Management

Många känner till CRM som kort för Customer Relationship Management, ett system för att hantera relationer och interaktioner med kunder. Inom rekrytering kan det även vara kort för Candidate Relationship Management, metoder och system för att hantera relationen till och kommunicera med stora mängder potentiella kandidater. 


Distributed work - Distribuerat arbetssätt

Att arbeta distribuerat handlar om att arbeta flexibelt, utan fasta kontor eller arbetsplatser. Ett distribuerat arbetssätt är anpassat efter att kunna arbeta var som helst (ofta även när som helst) och underlättas av digitala verktyg för möten, planering och samarbete. Distribuerade team är team där medlemmarna arbetar och samarbetar utspritt. 


Employee experience - Medarbetarupplevelse

På samma sätt som kandidatupplevelsen beskriver kandidaters upplevelse genom rekryteringsprocessen beskriver medarbetarupplevelsen medarbetarnas upplevelse genom anställningsförhållandet. Upplevelsen kan påverkas av saker som information, kommunikation, rättvisa, verktyg, lönebildning och förmåner.


EVP - Employer Value Proposition - Arbetsgivarerbjudande 

Ett EVP beskriver det unika värde som en arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare. Innehållet i organisationens EVP kan användas strategiskt i arbetet med arbetsgivarvarumärket och i rekryteringsprocessen.


Exit interview - Avgångsintervju

En avgångsintervju är ett samtal med en medarbetare som hålls inför att denne ska lämna organisationen. Intervjun hålls vanligtvis av den närmaste chefen eller av HR, och syftet är att samla in feedback om hur medarbetaren har upplevt organisationen, arbetet, ledarskapet och arbetsmiljön. 


FTE/HTE - Full Time Equivalent - Heltidsekvivalenter

FTE eller HTE är ett värde på hur många årsarbetare (motsvarande heltidsanställningar) en organisation har. Om FTE skiljer sig mycket från antalet anställda kan det innebära att organisationen har en stor andel deltids- eller timanställda. 


Gamification - Spelifiering

Spelifiering, eller det mer kända engelska uttrycket gamification, innebär att spelelement inkorporeras i verksamheter och system som egentligen inte är spel. Syftet med att använda speldesign i exempelvis HR-processer handlar ofta om att göra aktiviteten eller processen roligare och mer motiverande. 


GDPR - General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen

GDPR är en europeisk förordning (en form av lagstiftning) som reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter om enskilda människor. Eftersom HR hanterar personuppgifter i samband med rekrytering och anställning påverkar GDPR HR-arbetet.


Gig economy - Gigekonomi 

Begreppet gigekonomi beskriver en trend på arbetsmarknaden som handlar om att fasta anställningar ersätts med kortare uppdrag, så kallade gig. En person som arbetar på det här sättet kallas för giggare. 


Glass ceiling - Glastak

Glastak är ett uttryck som används för att beskriva hinder, ofta osynliga sådana, som hindrar kvinnor och minoriteter från att uppnå vissa karriärmässiga nivåer oavsett hur kvalificerade de är.


HR analytics - HR-analys

HR-analys är analys av data inom personalområdet. Datan kan komma från olika källor och beröra olika områden inom HR. Några exempel på data som ofta finns mer eller mindre lättillgängligt är information om anställningar, löner, förmåner, rekrytering och utbildningar.


HRBP - Human Resources Business Partner

En HR Business Partner brukar arbeta brett med HR-frågor och fungera som ett strategiskt HR-stöd till chefer i en organisation. Som namnet antyder finns ofta ett fokus på en viss affär och att stötta denna genom HR-arbetet.


HRIS - Human Resources Information System - HR-system

Ett HR-system är ett system för att underlätta, förbättra och effektivisera HR-arbetet på olika sätt. I ett HR-system kan du ofta hantera information om anställda, skapa anställningsavtal, hantera löner m.m.


HR-lag

HR-lagar är lagstiftning som styr arbetslivet och arbetet inom personalområdet. Några av lagarna som styr HR-arbetet i Sverige är Lag om anställningsskydd (LAS), Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen, Förtroendemannalagen, Föräldraledighetslagen, Medbestämmandelagen (MBL) och Lag om offentliga anställning (LOA).


KPI - Key Performance Indicator - Nyckeltal

KPI:er, nyckeltal, är mått på viktiga delar av verksamheten som kan användas för att förstå var organisationen befinner sig i relation till sina mål eller till konkurrenter. Nyckeltal kan vara av ekonomisk karaktär men kan också handla om kundnöjdhet eller medarbetarnas hälsa.


LMS - Learning Management System - Lärplattform

Ett LMS är ett system för att hantera och administrera kurser och kursdeltagare. Inom en organisation kan ett LMS användas för att följa upp medarbetarnas utveckling i form av genomgångna kurser och utbildningar.


LXP - Learning Experience Platform - Lärupplevelseplattform

LXP är, liksom LMS, en plattform för lärande. Skillnaden är att på en LXP ligger fokus på användaren och lärupplevelsen, medan ett LMS traditionellt har fokus på den administrativa hanteringen av kurser och utbildningar. 


Lönekartläggning

Enligt lag ska arbetsgivare kartlägga, analysera och bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män (som utför likvärdigt arbete) som har ett samband med kön. Detta kallas för lönekartläggning.


Lönerevision

Lönerevision innebär en förändring av nivån på anställdas löner. Ofta sker en lönerevision årligen, men det finns undantag. Hur lönerevisionen ska se ut regleras i kollektivavtal, vilket innebär att arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan bestämma mer själva över eventuella lönejusteringar.


Machine learning - Maskininlärning

Maskininlärning handlar om att en dator eller ett system lär sig och blir bättre på att lösa ett problem genom att träna på uppgiften. Maskininlärning brukar beskrivas som en form av artificiell intelligens.


Master data - Masterdata

Masterdata är grundläggande data om olika enheter som är värdefulla för en organisation (t.ex. anställda, konsulter, kunder, leverantörer). Ofta används masterdatan av flera system, funktioner och processer i organisationen. 


MOOCs - Massive Open Online Courses

MOOC beskriver en öppen plattform för onlinekurser som riktar sig mot en bred publik. Exempel på sådana plattformar är Udemy och Coursera.


NLP - Natural Language Processing - Språkteknologi

Natural language processing, eller språkteknologi, är ett forskningsområde inom artificiell intelligens som bland annat handlar om utveckling av programvara för att analysera, förstå och skapa mänskligt språk. 


Offboarding

Offboarding är det som sker när en individ ska lämna sitt uppdrag i organisationen. Offboardingen syftar till att avsluta uppdraget på ett bra sätt och kan innefatta en avgångsintervju, inlämning av saker som tillhör organisationen och aktiviteter för kompetensöverföring.


Onboarding

Begreppet onboarding beskriver processen för att få nya medarbetare ”ombord”, vilket ofta inkluderar en introduktion till arbetet, hantering av praktiska detaljer samt någon form av socialisering in i arbetsgruppen och organisationen.


Performance appraisal/Performance review - Utvecklingssamtal/Medarbetarsamtal

Performance appraisal, på svenska utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal, beskriver en process och ett tillfälle där medarbetarnas mål, prestationer och utveckling diskuteras, oftast årligen och tillsammans med deras närmaste chef.


Permittering

Permittering innebär att en arbetstagare blir av med arbetsuppgifter till följd av arbetsbrist, men fortfarande har kvar sin anställning hos arbetsgivaren. Huruvida den permitterade har rätt till lön under permitteringen beror på omständigheterna runt permitteringen, eventuellt kollektivavtal och annan tillämplig lagstiftning. 


Preboarding - Pre-onboarding

Preboarding är det som händer mellan överenskommelsen om ett uppdrag (signering) och första dagen på uppdraget (då onboardingen startar). Preboarding kan handla om att lära känna organisationen, ta del av utbildningar eller delta i sociala aktiviteter.


Predictive analytics - Prediktiv analys

Prediktiv analys är en form av dataanalys som syftar till att förutsäga framtida utfall. Det skulle exempelvis kunna handla om att analysera data från organisationen för att förutsäga vilka medarbetare som riskerar att sluta.


Rightsourcing 

Rightsourcing är ett alternativ till outsourcing och insourcing som handlar om att välja rätt sätt att hantera en viss process, om det så är rekrytering, löner eller hantering av förmåner.


ROI - Return On Investment - Avkastning på investering

Return on investment (ROI) beskriver den procentuella vinsten av en investering jämfört med kostnaden för samma investering. ROI beräknas genom att dela vinsten med kostnaden, och kan inom HR användas för att beräkna nyttan med investeringar i exempelvis utbildning eller arbetsmiljö. 


Social recruitment - Social rekrytering

Social rekrytering handlar om att identifiera och attrahera potentiella kandidater genom att använda sociala medier. För att underlätta social rekrytering finns program som kan användas för att identifiera relevanta personer och för att distribuera information och jobbannonser från organisationen. 


Succession planning - Successionsplanering 

Successionsplanering handlar om strategier och processer för att identifiera och utveckla framtida nyckelpersoner i organisationen, så att de är redo att kliva in när behovet uppstår. 


Super job - Superjobb

I takt med att enklare arbetsuppgifter digitaliseras och automatiseras sker en förändring av de jobb för människor som finns kvar. Ett superjobb är ett framtidsjobb där fokus ligger på de mänskliga aspekterna av arbetet som inte kan digitaliseras eller automatiseras bort. Superjobb innehåller relationsskapande, samarbete, kommunikation och komplex problemlösning. Samtidigt finns en nära koppling till teknik och data, vilket ställer krav på teknisk och analytisk kompetens.  


TA - Talent Acquisition - Talanganskaffning

Direkt översatt till svenska betyder Talent Acquisition anskaffning av talanger. Det handlar om processer och metoder för att hitta, attrahera, rekrytera och introducera talanger till en organisation. Med andra ord inrymmer begreppet hela området rekrytering, men kan anses vara bredare än så eftersom det även kan innefatta employer branding, sourcing och onboarding. 


VUCA world - VUCA-värld

VUCA är en akronym av orden volatility, uncertainty, complexity och ambiguity som används för att beskriva en omvärld som är volatil, osäker, komplex och tvetydig. Det är en oförutsägbar och snabbt föränderlig värld som ställer nya krav på organisationer och individers förmåga att anpassa sig efter ändrade förutsättningar. 


Whistleblowing - Visselblåsning

Visselblåsning innebär att en anställd informerar ledningen om oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Personer som berättar om sådana missförhållanden kallas för visselblåsare och har enligt lag ett särskilt skydd mot repressalier (alla former av bestraffning) från arbetsgivaren. 


360°/720° feedback

360-graders feedback är en metod för att samla in feedback till en medarbetare genom att be flera personer med olika relation till medarbetaren fylla i en enkät. Tanken är att feedback från såväl närmaste chefen som kollegor, kunder och underställda ska ge en mer heltäckande bild än om återkopplingen endast kommer från en källa. 720-graders feedback är två rundor av en 360-graders feedback, där man efter det första tillfället sätter mål som följs upp vid det andra tillfället.


Här är fem bubblare som nästan tog sig hela vägen in på listan.

Balanserat styrkort 

BYOD

Emotionell intelligens

ERP

Matrisorganisation

Nu har du förhoppningsvis blivit lite klokare.

PS: Saknar du något i ordlistan som du gärna vill ha med? Hör gärna av dig till Alexis på LinkedIn!

_______________________________________________________________________________________________

AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och. Boka gratis genomgång via den här länken.

HR skola

20 förkortningar inom HR som du måste ha koll på

Inom HR-världen förekommer det historiskt sett många olika förkortningar och begrepp, ofta i en blandning av engelska och svenska. Många av oss använder dagligen ord som KPI:er, LAS eller TA. Här redogör vi för några förkortningar inom HR, HR-tech och rekrytering som kanske inte är lika utbredda ännu. Hur många är du bekant med? 

 


 1. ATS - Applicant Tracking System

ATS är den programvara som arbetsgivare och rekryterare använder för att sortera och prioritera mellan kandidater som sökt till lediga tjänster. 


 1. CHRO - Chief Human Resources Officer

En CHRO är en högre uppsatt HR-chef, ofta på koncernnivå. Denna tjänst kan också kallas för CPO (Chief People Officer). 

 

 1. CSR - Corporate Social Responsibility.

CSR handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 

 1. ERP - Enterprise Resource Planning

ERP är en samlingsbeteckning för alla centrala processer som behövs för att driva ett företag; till exempel HR, ekonomi, kommunikation och försäljning. En ERP-lösning antingen integrerar dessa processer i ett enda system, alternativt ser till att processerna pratar med varandra genom olika speciallösningar.

 

 1. GMA - General Mental Ability

General Mental Ability översätts till generell begåvning eller den generella intelligensfaktorn (g-faktorn). Att mäta GMA är en metod som anses kunna förutse arbetsprestation, och används därför ofta i samband med urval i rekryteringsprocessen. 

 

 1. HCM - Human Capital Management. 

HCM är i princip synonymt med HRM, som i praktiken handlar om hantering eller administration av personal. 

 

 1. HRM - Human Resources Management

Förutom att vara synonymt med HCM (se ovan), täcker HRM också de strategiska aspekterna av HR’s uppgifter. HRM kan även avse ett HRM-system (Human Resources Management System).

 

 1. HMS - Hälsa, miljö och säkerhet

HMS är en svensk förkortning för hälsa, miljö och säkerhet, som på engelska förkortas HSE (health, safety, environment). Begreppet började användas redan på 90-talet när man skärpte reglerna kring arbetsmiljön och företag började arbeta mer aktivt med densamma. 

 

 1. HRIS - Human Resources Information System

HRIS är ett annat ord för HR-system eller HRM-system. 

 

 1.  IAM - Identity and Access Management

IAM är en förkortning för hantering av identitets- och åtkomstkontroll. Det reglerar de anställdas tillgång till IT-miljön i företaget. För att detta ska vara framgångsrikt är det viktigt med ett korrekt flöde från HR-systemet.

 

 1.  KBR - Kompetensbaserad rekrytering

I kompetensbaserad rekrytering fokuserar man på de kompetenser som behövs i rollen. Vid KBR ligger fokus på intervjuer och tester för att ta reda på om kandidaten har det som krävs för den specifika tjänsten. 

 1. LCMS - Learning Content Management System 

LCMS är den plattform där man bygger utbildningens innehåll, i motsats till LMS (se nedan) som är platsen där studenterna genomför kursen. 

 

 1. LMS - Learning Management System 

LMS är ett system där man gör moduler för inlärning och utbildning tillgängliga för användaren. Dessa moduler sätts samman till kompletta e-learningutbildningar. 

 

 1. LRS - Learning Record Store. 

LRS står för Learning Record Store och är en sida för administrativ information eller metadata om organisationens lärande. Det kan exempelvis röra sig om information om hur stor del kursdeltagarna som har slutfört en utbildning. 

 

 1. LXP - Learning Experience Platform

LXP är, precis som LMS, en utbildningsplattform. På en LXP ligger dock fokus på användaren och lärupplevelsen, medan ett LMS har betoning på den administrativa hanteringen av kurser och utbildningar. 

 

 1. OKR - Objectives and Key Results. 

OKR är något som medarbetaren själv sätter upp, där “objective” står för önskat mål, och “key result” står för de effekter som måste åstadkommas för att nå målet. 

 1. ROI - Return On Investment

ROI är avkastning på investering på svenska. Det är ett lönsamhetsmål som mäter skillnaden mellan ackumulerade vinster och ackumulerade investeringar kopplade till det som mäts. Mätningen är kopplad till en specifik tidsperiod. 

 1. SaaS - Software as a Service

På svenska översätts det till “mjukvara som en tjänst”. Det finns till exempel en rad olika SaaS-företag, där produkten är programvaran. Även om det inte är ett rent HR-ord är det vanligt att använda sig av SaaS-lösningar i olika processer; till exempel vid medarbetarundersökningar eller lönekartläggningar. 

 

 1. SCORM - Shareable Content Object Reference Model

SCORM är olika specifikationer och standarder för webbaserad e-learning. Om två olika system stöder SCORM går det att dela utbildningsinnehåll mellan de båda. 

 

 1. xAPI - Experience API

xAPI kan betraktas som en eftertföljare till SCORM som standard för e-learning. xAPI har fler fördelar än SCORM, då det har bättre lösningar för till exempel appar och inloggning. 

 

Saknar du några viktiga förkortningar? Hör av dig till oss via Linkedin!

/Josefin

 ______________________________________________________

Josefin Fällgren är Strategic People Partner på AlexisHR, där hon bidrar med sin HR-kunskap genom att bland annat erbjuda rådgivning mot kunder och att utveckla plattformen ur ett HR-perspektiv. Hon har närmare 10 års erfarenhet av att arbeta brett med HR, inom främst media- och techföretag. AlexisHR är en tjänst som samlar all personaldata på ett ställe. Automatisera onboarding till offboarding och allt däremellan. Anpassat för bolag som jobbar på kontor, distans eller både och.


Josefin Fällgren
Strategic People Partner
Show more
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.