5 tips för att skapa psykologisk trygghet på ditt företag

Psykologisk trygghet är avgörande för att bygga förtroende och förståelse inom team. När anställda känner sig trygga och stöttade av sina kollegor och chefer är de mer benägna att vara motiverade och produktiva. Företag som vill frigöra sina anställdas fulla potential bör prioritera att skapa en psykologiskt trygg miljö som individer och team kan trivas i.

För några år sedan släppte Google en studie som visade att psykologisk trygghet var den viktigaste faktorn för att skapa effektiva och högpresterande team. I och med detta började många företag att titta på hur man skulle kunna uppnå detta.  

Vad innebär egentligen psykologisk trygghet? 

Generellt innebär psykologisk trygghet att medarbetaren känner att det är högt i tak och att man fritt kan uttrycka sig utan att vara rädd för hur det kan mottas av andra. Man kan känna att det är riskfritt att komma med idéer eller erkänna misstag. 

Det finns många olika vinster för ett företag att skapa en miljö som främjar psykologisk trygghet. Bland annat så bygger det förtroende mellan kollegor och team, nya idéer och ärlighet uppmuntras, det ökar motivationen och får anställda att stanna längre i företaget. 

Det är inte så konstigt att många företag inser vikten av psykologisk trygghet på arbetet!

Vad kan man göra för att främja psykologisk trygghet på arbetsplatsen? 

Att tillämpa psykologisk trygghet handlar främst om att ge medarbetarna frihet att uttrycka sig och att ge förutsättningar för att kunna vara innovativa. Nedan följer några tips om hur man som företag kan skapa en hälsosam dynamik på arbetsplatsen: 

 

1. Inkludera medarbetarna i beslutsfattande

Som företag bör man säkerställa att det finns sammanhang där medarbetarna kan dela med sig av åsikter och tankar. Det är en bra idé att  möteskultur där de anställda uppmuntras att uttrycka sina åsikter eller komma med förslag. För att bidra med en känsla av transparens bör cheferna säkerställa att deras team förstår anledningen till olika affärsbeslut; brist på transparens skapar friktion och verkar negativt på produktiviteten. 

 

2. Våga erkänna misstag

Misstag är en del av lärande. Alla medarbetare ska känna att det är ok att göra fel och att dela med sig av sånt som gått snett. Även organisationer har mycket att vinna på att vara öppna med målsättningar och eventuella misstag - för att öka transparensen och förhindra upprepningar. Man bör jobba på att stärka den psykologiska tryggheten genom att ha ett gott ledarskap där man undviker att skylla på enskilda individer för misstag. Fokuset bör alltid ligga på lösningar och lärdomar. 

 

3. Fokus på mental hälsa

Mental hälsa är alltid viktigt men är extra aktuellt i och med pandemin och hur den har påverkat oss. Är man stressad på jobbet samtidigt som man är stressad av personliga skäl kan det skapa stora problem för den enskilda individen men också den gemensamma arbetsmiljön. Det är viktigt att utbilda chefer i att identifiera psykisk ohälsa och att våga adressera detta och föra ett öppet samtal. Vidare är det viktigt att upprätthålla en work-life balance genom att respektera arbetstider och inte skicka förfrågningar eller annan kommunikation utanför arbetstid. 

4. Utveckla en feedback-kultur 

Konstruktiv feedback är nödvändig för att medarbetarna ska utvecklas och är grunden för företagets tillväxt. Avsaknaden av feedback riskerar att negativt påverka motivationen hos medarbetare, som inte känner sig sedda eller bekräftade. Feedback kan vara utmanande att ge och ta emot, men i en psykologiskt trygg arbetsmiljö är konstruktiv feedback integrerad i kulturen och säkerställs genom olika processer; till exempel genom systemstöd för att säkerställa regelbunden och relevant feedback.

Visste du att AlexisHR erbjuder verktyg för både medarbetarsamtal och pulsmätningar? Dessa funktioner gör det möjligt att effektivt genomföra medarbetarsamtal och få värdefull feedback genom regelbundna pulsmätningar. Genom dessa metoder kan ni etablera en tydlig och effektiv struktur för feedback, vilket underlättar kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Detta bidrar till en mer uppmuntrande och konstruktiv arbetsmiljö, där både ledare och anställda känner sig stöttade och uppskattade.

 

5. Anpassa rutiner och arbetssätt

Pandemin har förändrat hur många företag jobbar. Nu är det inte lika vanligt att alla medarbetare arbetar från samma plats varje dag och företag måste anpassa sina rutiner. Först och främst, förtroendet mellan chefer och anställda är jätteviktigt. Det är framförallt vikitgt att undvika “micromanagement”. Vidare bör ledare också anpassa sig efter individuella arbetsstilar, vilket bäst uppnås genom att be medarbetare vara öppna med sina preferenser när det kommer till exempelvis feedback, ledarstil och kommunikationsmetoder. 

Ett bra tips för att jobba bra ihop även när alla inte är på samma plats är att använda ett digitalt system, såsom AlexisHR, som stödjer målsättning och OKR. Det hjälper till att hålla alla på rätt spår och se till att alla jobbar i samma riktning. Det underlättar också för chefer och ledare att få en översikt av deras avdelning och vilka framsteg som gjorts. Hör av dig om du vill veta mer om hur AlexisHR kan hjälpa er organisation att implementera rutiner som stödjer ert arbete i psykologisk trygghet.Hör av dig om du vill veta mer om hur AlexisHR kan hjälpa er organisation att implementera rutiner som stödjer ert arbete i psykologisk trygghet.

Used by companies and employees in more than 65 countries